طریقه گذاشتن لینک برای کلمات تلگرام

طریقه گذاشتن لینک برای کلمات تلگرام

برای این کار متنتونو انتخاب میکنین

To do this work select text that you want

سپس سه نقطه رو میزنین و سپس creat link رو انتخاب میکنین

Then choose 3dot and then select creat link سپس لینک مورد نظر رو اضافه میکنین

 

پاسخی بگذارید