طریقه کپی کردن متن از اینستاگرام

طریقه کپی کردن متن از اینستاگرام

وارد ایسنتاگرام شده و پست مربوطه را باز میکنید

Enter instagram and open post that you want to copy the text of that

سه نقطه بالا سمت راست را زده روی copy link کلیک کرده

Select 3 dot at up corner right and select copy link

وارد مرورگر شده در بالا لینک را past میکنید

Open browser and past the link

سپس به راحتی متن دلخواه را کپی کنید

Then copy the text

پاسخی بگذارید