درباره ما

مدیر سایت:

مهندس تقی پور (کارشناس ارشد رشته برق میکروالکترونیک)

مهندس موسوی (کارشناس ارشد رشته برق میکروالکترونیک)

 

آدرس ایمیل سایت:

acharfarance7170@gmail.com